Adatvédelem - Sapientia - EMTE - online felvételi iratkozás

Adatvédelem - Sapientia - EMTE - online felvételi iratkozás

Sapientia EMTE
 
Adatvédelem

Fogalommeghatározások:

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • "érintett személy": a weboldalt böngésző személy
 • "adatkezelő" :  SAPIENTIA EMTE , Mátyás király utca 4. szám, Kolozsvár, Kolozs megye székhellyel, 14645945 adószámmal rendelkező felsőoktatási intézmény
 • "weboldal": az adatkezelő áltat üzemeltetett felveteli.sapientia.ro internetcímen elérhető weboldal.

 

Ez a szabályzat személyes adatok adatkezeléséről szól, amelyet az "adatkezelő" hajt végre az "érintett személlyel" kapcsolatban (az érintett személy "weboldalon" való tartózkodása következtében). További információkat a hallgatók adatainak kezelésével kapcsolatban a következő internetcímen talál: http://www.sapientia.ro/hu/adatkezelesi-tajekoztato-a-hallgatoknak

Ezen a weboldalon az adatkezelő által végzett adatkezelés az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint történik.

 

A weboldal használata során az adatkezelő a következő személyes adatokat kéri el az érintett személytől:

 • keresztnév és vezetéknév
 • lakcím
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • CNP (személyi szám)
 • személyazonossági kártya szériaszáma
 • állampolgársága
 • útlevél száma
 • anyja leánykori neve


A fenti személyes adatok adatkezelése csak a következő esetekben történik meg:

 • regisztráció
 • adatok kitöltése és mentése
 • iratkozási űrlap elküldése
   

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):
Az iratkozási időszak végén az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.
Ezt a következő módon teheti meg: az űrlap kitöltése és elküldése e-mail-en az office@sapientia.ro címre, vagy postán az adatkezelő postacímére.

 

Az adatkezelő soha nem adja át harmadik félnek a weboldal látogatói által megadott személyes adatokat.